ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

ارزیابی عملکرد

درشرکت روان فن آور رضايت مشتری شالوده اصلی برآيند فعاليتهای شركت و سنجش رضايت مشتری از اهم مسئوليتهای مديريت است.

 

اندازه گيري و نظارت بر محصول

 

در كليه مراحل ساخت، از زمان ورود مواد اوليه تا زمان ارسال ، محصولات مختلف مطابق با طرحهای  كنترلی و دستورالعملهای مربوطه جهت تاييد تحقق نيازمنديهای محصول، مورد اندازه گيری و نظارت قرار مي گيرند.

 

مميزی های داخلی

در این بین برای برقراری و استمرار اثربخشی سيستم مديريت كيفيت و افزايش كارايی آن ، مميزی داخلی بطور ادواری انجام مي گيرد. واحد تضمين كيفيت برنامه زمانبندی سالانه مميزی داخلی را تهيه کرده و كليه ممیزی داخلی مطابق چک لیست مشتری انجام می شود.

فرآيند ها بايد حد اقل يكبار سالانه مورد مميزی قرار گيرند. مدير تضمين كيفيت جايگاههاي حساس و پر اهميت را نيز در برنامه ريزی سالانه تعيين گرده و به دفعات بيشتر تحت مميزی قرار مي دهد. ناهم خوانيهای بدست آمده در مميزی ها عاملی برای تنظيم اهميت در دور بعد هستند.

مميزی ها توسط كاركنان شركت كه آموزش های اوليه را گذرانده اند و يا توسط افراد ذيصلاح خارج از سازمان برگزار مي شود. كاركنان شركت نمی توانند واحدی را كه خود در آن كار مي كنند و يا مستقيما مسئوليت دارند مورد مميزی قرار دهند. مميزين داخلی در حين انجام مميزی سيستم ، بايد از تطابق و همخوانی های روند توليد و محصول با نيازها و روش های طراحی شده و از پيش تعيين شده اطمينان حاصل کنند.

علاوه بر این که در شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور یک برنامه سه ساله برای ممیزی داخلی تعریف می شود.