ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

عملیات تولید در روان فن آور

فرآیند تولید محصول در روان فن آور، تعاملی و با جلب نظر مشتری در تمام مراحل انجام می شود.

 

پس از انعقاد قرارداد مدير پروژه به اتفاق تيم APQP مبادرت به طرح ريزی پروژه مي کند. براي اين منظور كليه اطلاعات شامل مشخصات مهم محصول ، ويژگيهای خاص محصول و روند ، مقررات اجتماعی و ايمنی قابليت مونتاژ، عملكرد، مشخصات ظاهری محصول را دريافت و مبادرت به طراحی روند کرده و مراحل كلی روند ، ايستگاههای كاری ابزار و تجهيزات مناسب توليد ، طرحهای كنترلی ، معيارهای پذيرش، تجهيزات ضروری كنترلی و ساير موارد لازم جهت طراحی روند را تعيين و مشخص می کند. سپس مبادرت به تهيه PFMEA کرده و پس از آن توافق مشتری را دريافت مي کند.

در این بین چنانچه مشتری دارای نقطه نظراتی باشد آن را اعمال مي كند. كليه مراحل فوق مطابق با روال فرآيند تكوين محصول انجام مي گيرد. نتايج طرح ريزی فوق در دفترچه APQP ثبت می شود. پس از توافق و تائید مشتری از طرح ريزی انجام شده، مدير پروژه و تيم APQP خط توليد را مستقر می نمايد و يك دوره آزمايشی توليد مي كند. محصولات توليدی را جهت تاييد به مشتری ارسال می نمايد و پس از تاييد مشتری می تواند به توليد انبوه اقدام کند.

 

فرآیند نگهداری

 

شرايط نگهداری كليه مواد در انبار تعيين و در اختيار كاركنان انبار قرار گرفته است. ضمنا در صورتی كه يك ماده يا محصول نيازمند شرايط ويژه نگهداری در انبار باشد بر حسب دستور العمل توليد كننده مواد كه بر روی محصول درج شده است و يا بطور جداگانه ذكر شده است عمل می شود.

 

همچنين در حين توليد نيز شرايط لازم جهت نگهداری مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته و جدا سازی آنها نيز در نظر گرفته می شود. اين شرايط قبلا در تيم APQP بررسی و تهيه می گردند.

 

تحويل:

با توجه به حجم توليد و حفظ ذخيره محصول در انبار همواره تحويل محصولات در راس زمانی كه مشتری نياز دارد و يا درخواست می نمايد صورت می گيرد. در صورتيكه به هر علت تحويل با تاخير صورت گيرد مراتب فوراً به اطلاع مشتری رسانده می شود و جهت عدم تكرار آن در آينده اقدام اصلاحی انجام می پذيرد. در صورتی كه مشتری درخواست کند برنامه ريزی تحويل می تواند از طريق ارتباط كامپيوتری از طريق مودم و يا اينترنت به شركت ابلاغ شود و كليه اطلاعات مربوط به تحويل شامل نوع خودرو، شماره خودرو، نام راننده و يا تحويل دهنده، زمان ارسال، زمان رسيدن به مقصد، بارنامه و ساير موارد از همين طريق در اختيار مشتری قرارگيرد. در صورت موجود بودن اشكال در ارتباط كامپيوتری كليه موارد توسط دورنگار و يا تماس تلفنی به اطلاع مشتری رسانده می شود.