ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

تیم

محمد قاید
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

محمد قاید

جمال بنیاد
عضو هیئت مدیره

جمال بنیاد

احسان مهدی یار
عضو هیئت مدیره

احسان مهدی یار

جمشید صوفی
رئیس هیئت مدیره

جمشید صوفی

  • info@rafaco.com
علی طوماری
نائب رئیس هیئت مدیره

علی طوماری