ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

احسان مهدی یار

احسان مهدی یار
احسان مهدی یار

عضو هیئت مدیره