ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

جمال بنیاد

جمال بنیاد
جمال بنیاد

عضو هیئت مدیره