ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

علی طوماری

علی طوماری
علی طوماری

نائب رئیس هیئت مدیره