ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

محمد قاید

محمد قاید
محمد قاید

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل